Euroopan Kemikaalivirasto käsittelee tässä kuussa ehdotusta lyijyn käytön kieltämiseksi ampumatarvikkeissa ja kalastusvälineiden painoissa. Kemikaaliviraston kanta on, että kieltämällä lyijyn käyttö ampumatarvikkeissa, pystyttäisiin estämään lyijyn kulkeutuminen luontoon ja eläinten elimistöön. Viraston ehdotuksessa lyijy kiellettäisiin myös urheiluammunnassa ja kaikkialla vesistöjen/kosteikkojen läheisyydessä.

Viraston kannanotossa todetaan, että metsästäjille on tarjolla rautahauleja, jotka ovat yhtä tehokkaita, mutta eivät merkittävästi kalliimpia. Urheiluampujille ja Suomen tapauksessa reserviläisille, ei esitetä mitään konkreettista vaihtoehtoista ampumatarviketta, joka olisi sekä kohtuullinen kustannuksiltaan, että myös sopiva käyttötarkoitukseen.

Tampereen Reserviläiset haluavat ilmaista huolensa siitä, että kyseisessä valmistelussa ei ole riittävällä tasolla tutkittu asiaa urheiluampujan näkökulmasta, eikä esityksessä ole selvitetty kuinka tehokkaasti esimerkiksi Suomessa käytettävät ratarakenteet estävät lyijyn kulkeutumista rata-alueiden ulkopuolelle. Kemikaalivirasto ei myöskään ole huomioinut, minkälaisia vaikutuksia lyijykiellolla voi olla aseen käytettävyyteen ja elinkaareen.

Esitystä ollaan ajamassa läpi ilman parlamentaarista käsittelyä ja reserviläisten näkökulmasta ilman riittävää vaikutusselvitystä. Suomen olosuhteet ovat poikkeukselliset moneen Keski-Euroopan valtioon nähden. Täydellisellä tai osittaisella lyijykiellolla tulisi olemaan todella merkittäviä vaikutuksia suomalaiseen metsästykseen, urheiluammuntaan ja reserviläisten vapaaehtoiseen harjoitteluun. Hallitus on myös hallitusohjelmassaan sitoutunut reserviläisten ampumaharjoittelun jatkumiseen.

Suomen olosuhteet, ampumaratojen rakenteet ja reserviläisarmeijan varaan rakennettu puolustusjärjestelmä tulee huomioida tällaisten kieltojen suunnittelussa ja vaikutusarvioinnissa. Suomalaisten kansanedustajien ja europarlamentaarikkojen tulee ottaa tiukka kanta tämänkaltaiseen menettelyyn ja pyrkiä ajamaan läpi Suomen erityisaseman edellyttämät muutokset tämänkaltaisiin asetuksiin ja määräyksiin. Nykyinen hallitus on myös hallitusohjelmassaan sitoutunut ampumaharjoittelun toiminnan jatkumiseen. Reserviläisten omaehtoisella ja omalla kustannuksella tapahtuvalla harjoittelulla on merkittävä vaikutus Suomen puolustuskykyyn ja reserviläisten maanpuolustustahtoon.

 

Lainaus hallitusohjelmasta, 3.3.2 Puolustuspolitiikka, Tavoite 1, Keinot:

”Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli. Maanpuolustusjärjestöjen aktiivinen toiminta reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpidossa on merkityksellistä kansallisen puolustuksen suorituskyvyn näkökulmasta. Maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan.”

 

Tampereen Reserviläiset ry on Suomen suurin reserviläisjärjestö, joka on ylläpitänyt reserviläisten maanpuolustustaitoja ja -tahtoa jo 1950-luvulta lähtien.

 

Tampereen Reserviläisten puolesta,

Ville Lahtinen
Ampumaosaston puheenjohtaja

Tampereen Reserviläisten lausunto Euroopan Kemikaaliviraston valmistelemaan ampumatarvikkeiden lyijykieltoon